โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 16
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 7 2 14 2 0 52
ร้อยละ 9.09 % 2.60 % 18.18 % 2.60 % 0.00 % 67.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 1 3 2 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 8 4 17 6 0 90
ร้อยละ 6.40 % 3.20 % 13.60 % 4.80 % 0.00 % 72.00 %

97 : 8 , 3 , 14 , 4 , 0 , 68...8.25 , 3.09 , 14.43 , 4.12 , 0.00 , 70.10 = 29 : 29.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00%

Powered By www.thaieducation.net