โรงเรียนบ้านคูเมือง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 1 1 2 0 15
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 5 2 18 0 0 52
ร้อยละ 6.49 % 2.60 % 23.38 % 0.00 % 0.00 % 67.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 3 1 4 1 0 19
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 14.29 % 3.57 % 0.00 % 67.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 9 4 23 3 0 86
ร้อยละ 7.20 % 3.20 % 18.40 % 2.40 % 0.00 % 68.80 %

97 : 6 , 3 , 19 , 2 , 0 , 67...6.19 , 3.09 , 19.59 , 2.06 , 0.00 , 69.07 = 30 : 30.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20%

Powered By www.thaieducation.net