โรงเรียนบ้านสูงยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 2 0 1 11
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 6.25 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 1 6 1 3 29
ร้อยละ 6.98 % 2.33 % 13.95 % 2.33 % 6.98 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 4 2 10 1 4 40
ร้อยละ 6.56 % 3.28 % 16.39 % 1.64 % 6.56 % 65.57 %

59 : 4 , 2 , 8 , 1 , 4 , 40...6.78 , 3.39 , 13.56 , 1.69 , 6.78 , 67.80 = 19 : 32.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43%

Powered By www.thaieducation.net