โรงเรียนบ้านสูงยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 4 0 2 8
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 25.00 % 0.00 % 12.50 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 3 2 10 0 5 24
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 22.73 % 0.00 % 11.36 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 4 3 16 0 7 32
ร้อยละ 6.45 % 4.84 % 25.81 % 0.00 % 11.29 % 51.61 %

60 : 4 , 3 , 14 , 0 , 7 , 32...6.67 , 5.00 , 23.33 , 0.00 , 11.67 , 53.33 = 28 : 46.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39%

Powered By www.thaieducation.net