โรงเรียนบ้านสูงยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 4 1 2 6
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 25.00 % 6.25 % 12.50 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 4 2 11 1 5 21
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 25.00 % 2.27 % 11.36 % 47.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 6 3 17 2 7 27
ร้อยละ 9.68 % 4.84 % 27.42 % 3.23 % 11.29 % 43.55 %

60 : 6 , 3 , 15 , 2 , 7 , 27...10.00 , 5.00 , 25.00 , 3.33 , 11.67 , 45.00 = 33 : 55.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 56.45%

Powered By www.thaieducation.net