โรงเรียนบ้านสูงยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 12
ร้อยละ 15.00 % 10.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 5 2 8 0 0 31
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 67.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 8 4 13 0 0 43
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 19.12 % 0.00 % 0.00 % 63.24 %

66 : 8 , 4 , 11 , 0 , 0 , 43...12.12 , 6.06 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 65.15 = 23 : 34.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 36.76%

Powered By www.thaieducation.net