โรงเรียนบ้านสูงยาง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 1 2 1 0 11
ร้อยละ 25.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 6 3 11 1 0 25
ร้อยละ 13.04 % 6.52 % 23.91 % 2.17 % 0.00 % 54.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 11 4 15 2 0 36
ร้อยละ 16.18 % 5.88 % 22.06 % 2.94 % 0.00 % 52.94 %

66 : 11 , 4 , 13 , 2 , 0 , 36...16.67 , 6.06 , 19.70 , 3.03 , 0.00 , 54.55 = 30 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06%

Powered By www.thaieducation.net