โรงเรียนบ้านคลองกำ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 63
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 157
ร้อยละ 1.23 % 0.61 % 1.84 % 0.00 % 0.00 % 96.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 88
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.12 % 0.00 % 0.00 % 98.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 308
ร้อยละ 0.94 % 0.63 % 1.57 % 0.00 % 0.00 % 96.86 %

229 : 3 , 2 , 4 , 0 , 0 , 220...1.31 , 0.87 , 1.75 , 0.00 , 0.00 , 96.07 = 9 : 3.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14%

Powered By www.thaieducation.net