โรงเรียนบ้านคลองกำ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 62
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 156
ร้อยละ 1.23 % 1.23 % 1.84 % 0.00 % 0.00 % 95.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 86
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.25 % 1.12 % 0.00 % 96.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 3 3 7 1 0 304
ร้อยละ 0.94 % 0.94 % 2.20 % 0.31 % 0.00 % 95.60 %

229 : 3 , 3 , 5 , 0 , 0 , 218...1.31 , 1.31 , 2.18 , 0.00 , 0.00 , 95.20 = 11 : 4.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40%

Powered By www.thaieducation.net