โรงเรียนหนองยางวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 4 4 0 1 6
ร้อยละ 11.76 % 23.53 % 23.53 % 0.00 % 5.88 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 2 3 5 1 0 50
ร้อยละ 3.28 % 4.92 % 8.20 % 1.64 % 0.00 % 81.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 3 5 6 0 1 17
ร้อยละ 9.38 % 15.63 % 18.75 % 0.00 % 3.13 % 53.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 7 12 15 1 2 73
ร้อยละ 6.36 % 10.91 % 13.64 % 0.91 % 1.82 % 66.36 %

78 : 4 , 7 , 9 , 1 , 1 , 56...5.13 , 8.97 , 11.54 , 1.28 , 1.28 , 71.79 = 22 : 28.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.64%

Powered By www.thaieducation.net