โรงเรียนหนองยางวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 4 4 0 1 6
ร้อยละ 11.76 % 23.53 % 23.53 % 0.00 % 5.88 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 3 5 1 0 51
ร้อยละ 3.23 % 4.84 % 8.06 % 1.61 % 0.00 % 82.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 3 5 6 0 1 17
ร้อยละ 9.38 % 15.63 % 18.75 % 0.00 % 3.13 % 53.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 7 12 15 1 2 74
ร้อยละ 6.31 % 10.81 % 13.51 % 0.90 % 1.80 % 66.67 %

79 : 4 , 7 , 9 , 1 , 1 , 57...5.06 , 8.86 , 11.39 , 1.27 , 1.27 , 72.15 = 22 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net