โรงเรียนหนองยางวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 5 3 0 1 6
ร้อยละ 11.76 % 29.41 % 17.65 % 0.00 % 5.88 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 4 4 1 0 51
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 6.45 % 1.61 % 0.00 % 82.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 4 6 0 1 17
ร้อยละ 9.68 % 12.90 % 19.35 % 0.00 % 3.23 % 54.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 7 13 13 1 2 74
ร้อยละ 6.36 % 11.82 % 11.82 % 0.91 % 1.82 % 67.27 %

79 : 4 , 9 , 7 , 1 , 1 , 57...5.06 , 11.39 , 8.86 , 1.27 , 1.27 , 72.15 = 22 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73%

Powered By www.thaieducation.net