โรงเรียนหนองยางวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 6 4 0 3 1
ร้อยละ 0.00 % 42.86 % 28.57 % 0.00 % 21.43 % 7.14 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 10 16 6 0 0 38
ร้อยละ 14.29 % 22.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 54.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 22
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 12 22 14 0 3 61
ร้อยละ 10.71 % 19.64 % 12.50 % 0.00 % 2.68 % 54.46 %

84 : 10 , 22 , 10 , 0 , 3 , 39...11.90 , 26.19 , 11.90 , 0.00 , 3.57 , 46.43 = 45 : 53.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54%

Powered By www.thaieducation.net