โรงเรียนหนองยางวิทยาคม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 61
ร้อยละ 2.86 % 1.43 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 3 2 11 0 0 96
ร้อยละ 2.68 % 1.79 % 9.82 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %

84 : 2 , 2 , 8 , 0 , 0 , 72...2.38 , 2.38 , 9.52 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 12 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net