โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 33
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 2 0 39
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 6.67 % 4.44 % 0.00 % 86.67 %

45 : 1 , 0 , 3 , 2 , 0 , 39...2.22 , 0.00 , 6.67 , 4.44 , 0.00 , 86.67 = 6 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33%

Powered By www.thaieducation.net