โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 21
ร้อยละ 18.52 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 15
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 8 1 2 0 0 44
ร้อยละ 14.55 % 1.82 % 3.64 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

35 : 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 29...14.29 , 2.86 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 82.86 = 6 : 17.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net