โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 22
ร้อยละ 17.86 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 16
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 8 1 2 0 0 47
ร้อยละ 13.79 % 1.72 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 81.03 %

37 : 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 31...13.51 , 2.70 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 83.78 = 6 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net