โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 5
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 21
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 11
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 6 2 7 0 0 37
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %

34 : 5 , 2 , 1 , 0 , 0 , 26...14.71 , 5.88 , 2.94 , 0.00 , 0.00 , 76.47 = 8 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net