โรงเรียนบ้านตังหมอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 2 0 1 11
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 29
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 3 3 3 0 1 40
ร้อยละ 6.00 % 6.00 % 6.00 % 0.00 % 2.00 % 80.00 %

50 : 3 , 3 , 3 , 0 , 1 , 40...6.00 , 6.00 , 6.00 , 0.00 , 2.00 , 80.00 = 10 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net