โรงเรียนบ้านหินกอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 3
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 6 2 5 0 0 30
ร้อยละ 13.95 % 4.65 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 69.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 23
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 13 4 8 0 0 56
ร้อยละ 16.05 % 4.94 % 9.88 % 0.00 % 0.00 % 69.14 %

51 : 9 , 2 , 7 , 0 , 0 , 33...17.65 , 3.92 , 13.73 , 0.00 , 0.00 , 64.71 = 18 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86%

Powered By www.thaieducation.net