โรงเรียนบ้านหินกอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 5 0 1 0 1 3
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 10.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 0 5 0 1 32
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 2.44 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 4 0 2 1 0 21
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 12 0 8 1 2 56
ร้อยละ 15.19 % 0.00 % 10.13 % 1.27 % 2.53 % 70.89 %

51 : 8 , 0 , 6 , 0 , 2 , 35...15.69 , 0.00 , 11.76 , 0.00 , 3.92 , 68.63 = 16 : 31.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 29.11%

Powered By www.thaieducation.net