โรงเรียนบ้านหินกอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 8
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 5 3 7 4 0 20
ร้อยละ 12.82 % 7.69 % 17.95 % 10.26 % 0.00 % 51.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 6 3 8 5 0 7
ร้อยละ 20.69 % 10.34 % 27.59 % 17.24 % 0.00 % 24.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 12 6 16 10 0 35
ร้อยละ 15.19 % 7.59 % 20.25 % 12.66 % 0.00 % 44.30 %

50 : 6 , 3 , 8 , 5 , 0 , 28...12.00 , 6.00 , 16.00 , 10.00 , 0.00 , 56.00 = 22 : 44.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70%

Powered By www.thaieducation.net