โรงเรียนบ้านหินกอง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 0 2 0 2 0
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 10 8 9 12 11 0
ร้อยละ 20.00 % 16.00 % 18.00 % 24.00 % 22.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 3 5 8 5 7 0
ร้อยละ 10.71 % 17.86 % 28.57 % 17.86 % 25.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 14 13 19 17 20 0
ร้อยละ 16.87 % 15.66 % 22.89 % 20.48 % 24.10 % 0.00 %

55 : 11 , 8 , 11 , 12 , 13 , 0...20.00 , 14.55 , 20.00 , 21.82 , 23.64 , 0.00 = 55 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net