โรงเรียนบ้านโพนพอุง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 2 0 0 0 18
ร้อยละ 20.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 7 3 0 0 0 53
ร้อยละ 11.11 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 12 5 0 0 0 71
ร้อยละ 13.64 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %

88 : 12 , 5 , 0 , 0 , 0 , 71...13.64 , 5.68 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 80.68 = 17 : 19.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32%

Powered By www.thaieducation.net