โรงเรียนบ้านโพนพอุง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 3 0 0 0 15
ร้อยละ 28.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 9 4 0 0 0 50
ร้อยละ 14.29 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 16 7 0 0 0 65
ร้อยละ 18.18 % 7.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.86 %

88 : 16 , 7 , 0 , 0 , 0 , 65...18.18 , 7.95 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 73.86 = 23 : 26.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14%

Powered By www.thaieducation.net