โรงเรียนบ้านสองชั้น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 11
ร้อยละ 22.22 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 7 5 4 0 0 51
ร้อยละ 10.45 % 7.46 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 76.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 11 8 4 0 0 62
ร้อยละ 12.94 % 9.41 % 4.71 % 0.00 % 0.00 % 72.94 %

85 : 11 , 8 , 4 , 0 , 0 , 62...12.94 , 9.41 , 4.71 , 0.00 , 0.00 , 72.94 = 23 : 27.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06%

Powered By www.thaieducation.net