โรงเรียนบ้านสองชั้น (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 4 0 0 0 15
ร้อยละ 17.39 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 13 0 4 0 0 54
ร้อยละ 18.31 % 0.00 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 17 4 4 0 0 69
ร้อยละ 18.09 % 4.26 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 73.40 %

94 : 17 , 4 , 4 , 0 , 0 , 69...18.09 , 4.26 , 4.26 , 0.00 , 0.00 , 73.40 = 25 : 26.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60%

Powered By www.thaieducation.net