โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 2 0 0 0 21
ร้อยละ 17.86 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 35
ร้อยละ 6.38 % 4.26 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 32
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 11 5 12 0 0 88
ร้อยละ 9.48 % 4.31 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %

75 : 8 , 4 , 7 , 0 , 0 , 56...10.67 , 5.33 , 9.33 , 0.00 , 0.00 , 74.67 = 19 : 25.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net