โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 20
ร้อยละ 27.59 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 4 1 6 1 0 38
ร้อยละ 8.00 % 2.00 % 12.00 % 2.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 32
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 14 4 12 1 0 90
ร้อยละ 11.57 % 3.31 % 9.92 % 0.83 % 0.00 % 74.38 %

79 : 12 , 2 , 6 , 1 , 0 , 58...15.19 , 2.53 , 7.59 , 1.27 , 0.00 , 73.42 = 21 : 26.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.62%

Powered By www.thaieducation.net