โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 20
ร้อยละ 27.59 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 4 1 7 1 0 35
ร้อยละ 8.33 % 2.08 % 14.58 % 2.08 % 0.00 % 72.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 29
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 14 4 13 1 0 84
ร้อยละ 12.07 % 3.45 % 11.21 % 0.86 % 0.00 % 72.41 %

77 : 12 , 2 , 7 , 1 , 0 , 55...15.58 , 2.60 , 9.09 , 1.30 , 0.00 , 71.43 = 22 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net