โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 27
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 6 1 4 0 0 43
ร้อยละ 11.11 % 1.85 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 79.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 29
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 11 3 8 0 0 99
ร้อยละ 9.09 % 2.48 % 6.61 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %

84 : 8 , 2 , 4 , 0 , 0 , 70...9.52 , 2.38 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 14 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net