โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 25
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 48
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 19
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 10 1 6 0 0 92
ร้อยละ 9.17 % 0.92 % 5.50 % 0.00 % 0.00 % 84.40 %

87 : 9 , 0 , 5 , 0 , 0 , 73...10.34 , 0.00 , 5.75 , 0.00 , 0.00 , 83.91 = 14 : 16.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net