โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 0 2 0 2 22
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 3 9 2 5 33
ร้อยละ 8.77 % 5.26 % 15.79 % 3.51 % 8.77 % 57.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 2 1 4 1 1 13
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 18.18 % 4.55 % 4.55 % 59.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 11 4 15 3 8 68
ร้อยละ 10.09 % 3.67 % 13.76 % 2.75 % 7.34 % 62.39 %

87 : 9 , 3 , 11 , 2 , 7 , 55...10.34 , 3.45 , 12.64 , 2.30 , 8.05 , 63.22 = 32 : 36.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61%

Powered By www.thaieducation.net