โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 39
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 88.64 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 13 5 17 2 0 63
ร้อยละ 13.00 % 5.00 % 17.00 % 2.00 % 0.00 % 63.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 14 7 18 3 0 102
ร้อยละ 9.72 % 4.86 % 12.50 % 2.08 % 0.00 % 70.83 %

144 : 14 , 7 , 18 , 3 , 0 , 102...9.72 , 4.86 , 12.50 , 2.08 , 0.00 , 70.83 = 42 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17%

Powered By www.thaieducation.net