โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 38
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 13 5 17 2 5 58
ร้อยละ 13.00 % 5.00 % 17.00 % 2.00 % 5.00 % 58.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 15 7 18 3 5 96
ร้อยละ 10.42 % 4.86 % 12.50 % 2.08 % 3.47 % 66.67 %

144 : 15 , 7 , 18 , 3 , 5 , 96...10.42 , 4.86 , 12.50 , 2.08 , 3.47 , 66.67 = 48 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net