โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 1 6 1 2 31
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 13.95 % 2.33 % 4.65 % 72.09 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 4 15 3 3 66
ร้อยละ 6.19 % 4.12 % 15.46 % 3.09 % 3.09 % 68.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 8 5 21 4 5 97
ร้อยละ 5.71 % 3.57 % 15.00 % 2.86 % 3.57 % 69.29 %

140 : 8 , 5 , 21 , 4 , 5 , 97...5.71 , 3.57 , 15.00 , 2.86 , 3.57 , 69.29 = 43 : 30.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71%

Powered By www.thaieducation.net