โรงเรียนบ้านโคกสำโรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 2 4 0 0 16
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 71
ร้อยละ 4.55 % 2.27 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 80.68 %

88 : 4 , 2 , 11 , 0 , 0 , 71...4.55 , 2.27 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 80.68 = 17 : 19.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32%

Powered By www.thaieducation.net