โรงเรียนบ้านโคกสำโรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 1 2 1 0 18
ร้อยละ 18.52 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 53
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 88.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 7 1 7 1 0 71
ร้อยละ 8.05 % 1.15 % 8.05 % 1.15 % 0.00 % 81.61 %

87 : 7 , 1 , 7 , 1 , 0 , 71...8.05 , 1.15 , 8.05 , 1.15 , 0.00 , 81.61 = 16 : 18.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39%

Powered By www.thaieducation.net