โรงเรียนบ้านโคกสำโรง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 22
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 72
ร้อยละ 1.22 % 0.00 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %

82 : 1 , 0 , 9 , 0 , 0 , 72...1.22 , 0.00 , 10.98 , 0.00 , 0.00 , 87.80 = 10 : 12.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20%

Powered By www.thaieducation.net