โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 23
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 8 10 5 1 0 74
ร้อยละ 8.16 % 10.20 % 5.10 % 1.02 % 0.00 % 75.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 41
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 14 14 11 1 0 138
ร้อยละ 7.87 % 7.87 % 6.18 % 0.56 % 0.00 % 77.53 %

126 : 10 , 12 , 6 , 1 , 0 , 97...7.94 , 9.52 , 4.76 , 0.79 , 0.00 , 76.98 = 29 : 23.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47%

Powered By www.thaieducation.net