โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 2 1 0 20
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 11 22 7 2 0 56
ร้อยละ 11.22 % 22.45 % 7.14 % 2.04 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 5 4 7 0 0 36
ร้อยละ 9.62 % 7.69 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 18 29 16 3 0 112
ร้อยละ 10.11 % 16.29 % 8.99 % 1.69 % 0.00 % 62.92 %

126 : 13 , 25 , 9 , 3 , 0 , 76...10.32 , 19.84 , 7.14 , 2.38 , 0.00 , 60.32 = 50 : 39.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 37.08%

Powered By www.thaieducation.net