โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 7 1 7 3 0 79
ร้อยละ 7.22 % 1.03 % 7.22 % 3.09 % 0.00 % 81.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 5 2 0 0 42
ร้อยละ 3.92 % 9.80 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 9 6 12 3 0 147
ร้อยละ 5.08 % 3.39 % 6.78 % 1.69 % 0.00 % 83.05 %

126 : 7 , 1 , 10 , 3 , 0 , 105...5.56 , 0.79 , 7.94 , 2.38 , 0.00 , 83.33 = 21 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95%

Powered By www.thaieducation.net