โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 1 5 1 11
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 4.35 % 21.74 % 4.35 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 7 1 0 0 96
ร้อยละ 2.80 % 6.54 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 89.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 98.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 6 9 3 5 1 162
ร้อยละ 3.23 % 4.84 % 1.61 % 2.69 % 0.54 % 87.10 %

130 : 6 , 9 , 2 , 5 , 1 , 107...4.62 , 6.92 , 1.54 , 3.85 , 0.77 , 82.31 = 23 : 17.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net