โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 3 1 5 1 10
ร้อยละ 13.04 % 13.04 % 4.35 % 21.74 % 4.35 % 43.48 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 7 1 0 0 94
ร้อยละ 3.77 % 6.60 % 0.94 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 97.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 7 10 4 5 1 169
ร้อยละ 3.57 % 5.10 % 2.04 % 2.55 % 0.51 % 86.22 %

129 : 7 , 10 , 2 , 5 , 1 , 104...5.43 , 7.75 , 1.55 , 3.88 , 0.78 , 80.62 = 25 : 19.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.78%

Powered By www.thaieducation.net