โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 5 4 4 0
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 29.41 % 23.53 % 23.53 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 11 7 45 7 7 0
ร้อยละ 14.29 % 9.09 % 58.44 % 9.09 % 9.09 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 13 9 50 11 11 0
ร้อยละ 13.83 % 9.57 % 53.19 % 11.70 % 11.70 % 0.00 %

94 : 13 , 9 , 50 , 11 , 11 , 0...13.83 , 9.57 , 53.19 , 11.70 , 11.70 , 0.00 = 94 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net