โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 5 3 5 2 0
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 15.00 % 25.00 % 10.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 14 24 23 12 0
ร้อยละ 8.75 % 17.50 % 30.00 % 28.75 % 15.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 12 19 27 28 14 0
ร้อยละ 12.00 % 19.00 % 27.00 % 28.00 % 14.00 % 0.00 %

100 : 12 , 19 , 27 , 28 , 14 , 0...12.00 , 19.00 , 27.00 , 28.00 , 14.00 , 0.00 = 100 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net