โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 2 4 4 0 69
ร้อยละ 2.47 % 2.47 % 4.94 % 4.94 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 2 4 1 1 37
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 8.51 % 2.13 % 2.13 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 6 4 9 5 1 126
ร้อยละ 3.97 % 2.65 % 5.96 % 3.31 % 0.66 % 83.44 %

104 : 4 , 2 , 5 , 4 , 0 , 89...3.85 , 1.92 , 4.81 , 3.85 , 0.00 , 85.58 = 15 : 14.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.56%

Powered By www.thaieducation.net