โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 10 0 3 0 3 6
ร้อยละ 45.45 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 13.64 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 3 2 3 2 4 64
ร้อยละ 3.85 % 2.56 % 3.85 % 2.56 % 5.13 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 13 4 3 1 3 23
ร้อยละ 27.66 % 8.51 % 6.38 % 2.13 % 6.38 % 48.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 26 6 9 3 10 93
ร้อยละ 17.69 % 4.08 % 6.12 % 2.04 % 6.80 % 63.27 %

100 : 13 , 2 , 6 , 2 , 7 , 70...13.00 , 2.00 , 6.00 , 2.00 , 7.00 , 70.00 = 30 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 36.73%

Powered By www.thaieducation.net