โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 3 0 3 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 11 2 4 2 4 55
ร้อยละ 14.10 % 2.56 % 5.13 % 2.56 % 5.13 % 70.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 4 3 1 3 33
ร้อยละ 6.38 % 8.51 % 6.38 % 2.13 % 6.38 % 70.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 14 6 10 3 10 106
ร้อยละ 9.40 % 4.03 % 6.71 % 2.01 % 6.71 % 71.14 %

102 : 11 , 2 , 7 , 2 , 7 , 73...10.78 , 1.96 , 6.86 , 1.96 , 6.86 , 71.57 = 29 : 28.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86%

Powered By www.thaieducation.net