โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 20
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 11 5 3 4 0 48
ร้อยละ 15.49 % 7.04 % 4.23 % 5.63 % 0.00 % 67.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 39
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 17 7 9 4 0 107
ร้อยละ 11.81 % 4.86 % 6.25 % 2.78 % 0.00 % 74.31 %

99 : 16 , 5 , 6 , 4 , 0 , 68...16.16 , 5.05 , 6.06 , 4.04 , 0.00 , 68.69 = 31 : 31.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69%

Powered By www.thaieducation.net